1-chloro-4-(ethylsulfonyl)benzene

1-chloro-4-(ethylsulfonyl)benzene