1-bromo-4-(phenylsulfonyl)benzene

1-bromo-4-(phenylsulfonyl)benzene