1-benzyl-4-(chloromethyl)benzene

1-benzyl-4-(chloromethyl)benzene