1-benzyl-2-(chloromethyl)benzene

1-benzyl-2-(chloromethyl)benzene