1-(phenylsulfonyl)piperazine

1-(phenylsulfonyl)piperazine