1-(chloromethyl)-2-phenoxybenzene

1-(chloromethyl)-2-phenoxybenzene