1-[(dimethylamino)methyl]-2-naphthol

1-[(dimethylamino)methyl]-2-naphthol