1-(Trichloromethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene

1-(Trichloromethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene