1-(Trichloromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene

1-(Trichloromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene