1-(Phenylethynyl)-1-cyclohexanol

1-(Phenylethynyl)-1-cyclohexanol