1-(Hydroxymethyl)-5,5-dimethylhydantoin

1-(Hydroxymethyl)-5,5-dimethylhydantoin