1-(Dichloromethyl)-3-phenoxybenzene

1-(Dichloromethyl)-3-phenoxybenzene