1-(Dichloromethyl)-2-(trichloromethyl)benzene

1-(Dichloromethyl)-2-(trichloromethyl)benzene