1-(Dibromomethyl)-3-phenoxybenzene

1-(Dibromomethyl)-3-phenoxybenzene