1-(Chloromethyl)-4-phenoxybenzene

1-(Chloromethyl)-4-phenoxybenzene