1-(Bromomethyl)-4-phenoxybenzene

1-(Bromomethyl)-4-phenoxybenzene