1-(Bromomethyl)-3-phenoxybenzene

1-(Bromomethyl)-3-phenoxybenzene