1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol

1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol