1-(5-Hydroxy-2-nitrophenyl)ethanone

1-(5-Hydroxy-2-nitrophenyl)ethanone