1-(4-methoxyphenyl)-2,5-dimethylpyrrole

1-(4-methoxyphenyl)-2,5-dimethylpyrrole