1-(4-methoxy-3-nitrophenyl)ethanone

1-(4-methoxy-3-nitrophenyl)ethanone