1-(4-hydroxyphenyl)pyrrolidin-2-one

1-(4-hydroxyphenyl)pyrrolidin-2-one