1-(4-chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone

1-(4-chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone