1-(4-(BROMOMETHYL)PHENYL)ETHANONE

1-(4-(BROMOMETHYL)PHENYL)ETHANONE