1-(4-Trifluoromethylphenyl)piperazine

1-(4-Trifluoromethylphenyl)piperazine