1-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanone

1-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanone