1-(4-Methyl-1H-imidazol-2-yl)ethanone

1-(4-Methyl-1H-imidazol-2-yl)ethanone