1-(4-Methoxyphenyl)pyrrolidin-2-one

1-(4-Methoxyphenyl)pyrrolidin-2-one