1-(4-Methoxyphenyl)pentan-1-one

1-(4-Methoxyphenyl)pentan-1-one