1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine

1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine