1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-pentanone

1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-pentanone