1-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone

1-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone