1-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)ethanone

1-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)ethanone