1-(3-NITROPHENYLSULFONYL)PIPERIDINE

1-(3-NITROPHENYLSULFONYL)PIPERIDINE