1-(3-methylbenzyl)-1H-pyrazol-3-amine

1-(3-methylbenzyl)-1H-pyrazol-3-amine