1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)propan-1-one

1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)propan-1-one