1-(3-Bromo-4-methoxyphenyl)ethanone

1-(3-Bromo-4-methoxyphenyl)ethanone