1-(2,4-dimethoxyphenyl)propan-2-one

1-(2,4-dimethoxyphenyl)propan-2-one