1-(2,3,5,6-tetramethylphenyl)ethanone

1-(2,3,5,6-tetramethylphenyl)ethanone