1-(2-hydroxy-6-methoxyphenyl)ethanone

1-(2-hydroxy-6-methoxyphenyl)ethanone