1-(2-hydroxy-4,5-dimethoxyphenyl)ethanone

1-(2-hydroxy-4,5-dimethoxyphenyl)ethanone