1-(2-bromo-5-methoxyphenyl)ethanone

1-(2-bromo-5-methoxyphenyl)ethanone