1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol

1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol