1-(2-Thienylthio)acetone

1-(2-Thienylthio)acetone