1-(2-Hydroxyethyl)-2-imidazolidinone

1-(2-Hydroxyethyl)-2-imidazolidinone