1-(2-Chloroethyl)-4-fluorobenzene

1-(2-Chloroethyl)-4-fluorobenzene