1-(2-Chloro-6-hydroxyphenyl)ethanone

1-(2-Chloro-6-hydroxyphenyl)ethanone