1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene

1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene