1-(2-Bromoethyl)-2-methoxybenzene

1-(2-Bromoethyl)-2-methoxybenzene