1-(2-Amino-5-methoxyphenyl)ethanone

1-(2-Amino-5-methoxyphenyl)ethanone